PRIVACYVERKLARING POINT•C

POINT•C is een samenwerkingsverband tussen meerdere bedrijven op het gebied van marketing, communicatie, design en presentatie. De website, het YouTube kanaal en de e-mail berichten die namens POINT•C worden verstuurd, zijn in beheer bij Ligthart Communicatie.

1. Verwerking persoonsgegevens
Ligthart Communicatie is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Ligthart Communicatie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt/is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
– uw voor- en achternaam
– naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Ligthart Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om:
– u namens de bedrijven die bij POINT•C zijn aangesloten te kunnen informeren en/of uitnodigen m.b.t. presentaties en/of activiteiten
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

3. Bezoekersstatistieken
Op de website en in de e-mail applicatie van POINT•C worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ligthart Communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden – buiten de bedrijven die tot POINT•C behoren – niet aan derden verstrekt.

4. Veiligheid en bewaren van gegevens
Ligthart Communicatie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website van POINT•C maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals leveranciers van digitale applicaties, heeft Ligthart Communicatie bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.
Ligthart Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met één van de bedrijven van POINT•C heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over POINT•C, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Ligthart Communicatie
De heer H.J. Ligthart
Bergstraat 23
5581 BL  Waalre
E-mail: traffic@ligthartonline.nl

7. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.point-c.nl worden gepubliceerd.